PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH


Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, zaprasza kobiety w ciąży do przeprowadzenia bezpłatnej diagnostyki prenatalnej w  ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ. 

Program adresowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

• wiek powyżej 35 lat; 

• wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka; 

• stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka; • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie  lub wieloczynnikową; 

• stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na  zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu. 

Program Badań Prenatalnych finansowany przez NFZ obejmuje: 

Badania nieinwazyjne: USG płodu (wykonane pomiędzy 11-a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży oraz 18 a 23 tygodniem  ciąży) oraz badania biochemiczne (wykonywane w zależności od wieku ciąży – PAPP-A, β -hCG, AFP, Estriol) 

Poradę genetyczną w przypadku podjęcia decyzji o włączeniu pacjentki do dalszych etapów postępowania  diagnostycznego. Pacjentka skierowana jest do genetyka w celu zebrania wywiadu genetycznego, oceny i  interpretacji wyników wykonanych badań. 

Procedury inwazyjne w przypadku wskazań medycznych. Pacjentka kierowana jest na badania inwazyjne,  polegające na pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu,  kordocentezy pod kontrolą USG (po wyrażeniu zgody na ich wykonanie). 

Badania genetyczne obejmujące: klasyczne badania cytogenetyczne, cytogenetyczne badania, analizę DNA w  przypadkach mikroaberracji i chorób monogenowych. 

W przypadku, gdy konieczne jest wykonanie dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, Pacjentka  kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń. 

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. 

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia  stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie ryzyko wystąpienia wady  genetycznej u płodu. Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 – 5%. Część z tych wad, dzięki  diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). W  przypadku, gdy następuje podejrzenie wady, wskazana jest dalsza diagnostyka. 

W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Porady  genetyczne oraz możliwości współczesnej diagnostyki prenatalnej stanowią podstawowy element profilaktyki wad  rozwojowych i innych chorób genetycznych. 

Do poradni badań prenatalnych w Powiatowym Zespole szpitali w Oleśnicy można się zarejestrować  telefonicznie pod numerem 71 7767420 w dni robocze w godzinach od 07.00 do 15.00