Publikacje


Z ogromną radością informujemy Państwa o podpisaniu umowy na realizację projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie” nr RPDS.09.03.00-02-0010/20  współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi.

Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniamy ww. opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kontakt:

Tel. Stacjonarny  71 776 74 98
Tel. Komórkowy +48 885 479 888

e-mail: ddom@pzsolesnica.pl

Adres:

ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców

Planujemy objąć wsparciem osoby z Powiatu Oleśnickiego do 31 maja 2023 r.


Kto może zostać objęty bezpłatnym wsparciem DDOM?

Świadczenia zdrowotne w DDOM udzielane są osobom niesamodzielnym, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają oni całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan ich zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy według skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Świadczeniami zdrowotnymi w ramach DDOM są objęte osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

a) osoby posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398),

b) zamieszkują na terenie powiatu oleśnickiego,

c) pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,

d) osoby posiadające skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (Załącznik nr1).

e) osoby niesamodzielne, które w ocenie według skali samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów (kryterium weryfikowane na podstawie Karty Oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej – Załącznik nr2).

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W REGULAMINIE, PROSIMY WIĘC O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW