Udostępnienie dokumentacji medycznej


Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kopii, wyciągów, odpisów, wydruku,za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych a także do wglądu w siedzibie szpitala.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej. Wniosek należy pobrać osobiście lub ze strony www.pzsolesnica.pl i złożyć w Dziale Statystyki, Informatyki i Rozliczeń Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, pokój nr 1  ( IV piętro ) bądź przesłać pocztą na adres: 56-400Oleśnica ul. Armii Krajowej 1.

Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzana jest za zgodność z oryginałem w przypadkach gdy wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o jej uwierzytelnienie.

Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w Dziale Statystyki, Informatyki i Rozliczeń, po uprzednim telefonicznym kontakcie przez pracownika odpowiedzialnego za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 07:30- 14:35. Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty.

Za udostępnienie dokumentacji Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy pobiera opłatę, która ustalona jest zgodnie z Ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
Maksymalna wysokość opłaty za:

  1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „ Monitorze Polskim „

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Statystyki, Informatyki i Rozliczeń pod numerem telefonu:  0717767373,  0717767372